Έκθεση αρχαιολογικού υλικού στις αίθουσες του Παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως και αναδιοργάνωση των δυτικών αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης

Όλα τα έργα | Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Είδος υποέργου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.124.460 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.560.080 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.124.460 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

343.031 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

781.429 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης