ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.382.251 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.000.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


03 | 01 | 2019

πραγματική

11 | 12 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

2.976.022€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 15

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ30.06% - 53.55%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.55% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.21%
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 52%
Κ/Ξ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ-AEROSTAT ΑΕ 50.45%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48.71%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46.99%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ - Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 46.92%
ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46.92%
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44.55%
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ ΑΕ 44.15%
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.34%
ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41%
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΜΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 38.34%
STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 33%
ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 30.06%

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔ

6ΖΞ1ΩΗΤ-ΣΛ7_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΔ

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔ

Ω1ΗΕΩΗΤ-ΟΜΒ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΔ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

List_of_participants_in_a_desc_030119_signed


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53.55

Symvasi+VASARTIS+S.A.+ADAM


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.382.251 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

545.414 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

836.837 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης