ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Όλα τα έργα | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

360.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

693.620 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Χωρίς συγκεκριμένη Τιμή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

01 | 11 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

693.620€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 6

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ18.11% - 33%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ O.Ε. 33%
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 25.07%
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 25.07%
ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24.95%
ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22.44%
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 18.11%

ΨΚ53ΩΛ6-Ξ2Ψ_ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΨΠΡΩΩΛ6-1Η4_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΧΠ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


360.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

360.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης