Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων (2ο, 3ο Γυμνάσιο και 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ.Αναργύρων)

Κατάσταση έργου: Έγκριση

4

Συνολικά
υποέργα

4

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

«Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων»

«Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων»

«Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων»

«Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων»

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

860.557 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Ενεργειακή Αναβάθμιση 4 σχολικών κτιρίων (2ο, 3ο Γυμνάσιο και 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ.Αναργύρων), μέσω της εφαρμογής Μέτρων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης και τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

860.557 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

860.557 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


860.557 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

860.557 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

31/12/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αγίων Αναργύρων - Καματερού

100 %

860.557 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

853162.4 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

262.77 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5070806