Σύμφωνο Ακεραιότητας

Συμμετέχουμε και Ενισχύουμε τη Διαφάνεια στις Δημόσιες Συμβάσεις

Scroll to search


Εκκαθάριση Σύνθετη αναζήτηση

“Σύμφωνο Ακεραιότητας” (ΣΑ) είναι μια συμφωνία που υπογράφουν κυβερνητικοί ή τοπικοί φορείς – αναθέτουσες αρχές (Υπουργεία, Περιφέρειες, δημόσιοι οργανισμοί κλπ), εταιρίες (υποψήφιοι ανάδοχοι) και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (μη κερδοσκοπικές) στο πλαίσιο διενέργειας ενός δημόσιου διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός έργου (π.χ. νοσοκομείου, σχολείου, δρόμου, αντιπλημμυρικού δικτύου κ.α.) ή την προμήθεια υπηρεσιών (ιατρικών, εκπαίδευσης προσωπικού) ή αγαθών (ιατρικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικά συστήματα κ.α.). Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία (ΣΑ) οικειοθελώς. Στόχος είναι η Αναθέτουσα Αρχή και οι υποψήφιοι ανάδοχοι να απέχουν από πρακτικές διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης και να είναι δεκτικοί σε βελτιωτικές ή διορθωτικές προτάσεις που υποβάλλει ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής (οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας προς όφελος των πολιτών που είναι οι τελικοί αποδέκτες ενός έργου, μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος που μια εταιρία αναλαμβάνει να υλοποιήσει ή να διαθέσει αντίστοιχα στην αγορά. Και αυτό οφείλει να γίνεται με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και χωρίς υπέρογκο κόστος που επιβαρύνει τους φορολογούμενους.

Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής (ΑΠ) παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπονται από το ΣΑ για τα συμβαλλόμενα μέρη δίνοντας έναν ενεργό ρόλο στον πολίτη που μπορεί να παρακολουθεί τον τρόπο που ανατίθεται και εκτελείται μια δημόσια σύμβαση μέσα από ενημερώσεις (εκθέσεις) του Ανεξάρτητου Παρατηρητή και να έχει λόγο ενδυναμώνοντας την κοινωνική λογοδοσία όσων αναλαμβάνουν την εκτέλεση αυτής.

Στην Ελλάδα, το Σύμφωνο Ακεραιότητας εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά σε μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο σε δύο μεγάλους δήμους της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) στο πλαίσιο του προγράμματος INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2, με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Δες το έργο

Οι κύριοι στόχοι της εφαρμογής του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι:


 • Η συμβολή στην πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις
 • Η βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων
 • Η δημιουργία συνθηκών για υγιή ανταγωνισμό και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλες τις επιχειρήσεις/εταιρίες

Τα μέρη που συμμετέχουν στην εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι τρία:

 • η Αναθέτουσα Αρχή
 • ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής
 • οι Ενδιαφερόμενοι για το Διαγωνισμό/Οικονομικοί Φορείς που υπέβαλαν προσφορά (προσφέροντες)

Η εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις συμβάλλει επίσης σε:

 • Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας
 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων
 • Έγκαιρο εντοπισμό και αναγνώριση ευάλωτων στη διαφθορά διαδικασιών
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων
 • Εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
 • Προώθηση της επιχειρηματικής ακεραιότητας
Προσχωρήσεις

Πως μπορεί μια εταιρία να συμμετάσχει στο Σύμφωνο Ακεραιότητας?
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (εταιρίες) που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης στην οποία εφαρμόζεται ένα Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτό οικειοθελώς, υπογράφοντας τη σχετική δήλωση.

Δείτε τις εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο “Σύμφωνο Ακεραιότητας” για το αντιπλημμυρικό έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

Δήλωση Προσχώρησης Αναδόχου

Προσχώρηση ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ στο Σύμφωνο Ακεραιότητας

Δες το έργο

Δήλωση Προσχώρησης Οικονομικού Φορέα

Προσχώρηση ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ στο Σύμφωνο Ακεραιότητας

Δες το έργο