Ανάδειξη και Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχη Σαλαμίνας

Συνδέσεις ΟΚΩ

Δράσεις Δημοσιότητας

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

343.889 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Η αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέου μνημείου φάρου, στην θέση Κόγχη του Δήμου Σαλαμίνας συμβάλει στην αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του περιβάλλοντος καθώς αποτελεί αναγνωρισμένο μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και σημείο αναφοράς του φυσικού τοπίου της περιοχής. Επίσης συμβάλει στην διασφάλιση της ναυσιπλοΐας, καθώς αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. Με βάσει τα στοιχεία επισκεψιμότητας σε φάρους που έχουν ήδη αποκατασταθεί, προκύπτει ότι οι επισκέψεις σε φαρικά μνημεία, αποτελούν ελκυστιστικό προορισμό για συλλόγους, μαθητές αλλά και πολίτες , λόγω της ιστορικής αλλά και της αρχιτεκτονικής τους σημασίας. Άλλωστε, κατά την παγκόσμια ημέρα των Φάρων το 2016, η επισκεψιμότητα σε τριάντα φάρους ανήλθε σε 12.200 άτομα. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Φάρος ο όποιος θα αποτελέσει σημαντικό μνημείο τόσο για το ιστορικό νησί της Σαλαμίνας όσο και της Περιφέρειας Αττικής, θα καταστεί εκμεταλλεύσιμος και επισκέψιμος.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

343.889 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

343.889 €

Πληρωμές

133.806 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


343.889 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

133.806 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

210.083 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

11/05/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Σαλαμίνας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Σαλαμίνας

100 %

343.889 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

3500 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

Γ.Ε.Ν./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ (ΓΕΝ/ΥΦ)

ΠΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΛΑΤΑΚΙ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5010644