Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης δια βίου μάθησης στο Δήμο Πετρούπολης

Κατάσταση έργου: Έγκριση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Επεμβάσεις σε κτήρια για την υποδοχή ττου προγράμματος Δια βίου μάθησης

Προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος δια βίου μάθηση

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

481.983 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Κέντρου Δια βίου Μάθησης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας που είναι αρμόδιο για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πολιτών, με έμφαση στην πολυδύναμη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ατόμων με δυσκολίες, μονογονεϊκών οικογενειών και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, και την διασύνδεσή τους με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Πετρούπολης. Ο Δήμος Πετρούπολης μέσω του προσωπικού που διαθέτει η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και ειδικότερα μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα φροντίσει να ενημερώσει το σύνολο των δικαιούχων και να διαχύσει μέσω αυτών την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το έργο. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Σχέδιο Δράσης για την πληροφόρηση και δημοσιότητα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πετρούπολης διακρίνεται σε 2 βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: • Το σύνολο των ενηλίκων ανδρών και γυναικών του Δήμου Πετρούπολης. • Οι μετέχοντες στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι). • Οι επιχειρηματίες, τοπικές οργανώσεις, σωματεία και σύλλογοι. • Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιες Υπηρεσίες. • Οι άνεργοι. • Οι συναλλασσόμενοι με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. • Οι επαγγελματικές ομάδες, κυρίως αυτές των οποίων η δράση συσχετίζεται με τον τομέα των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών. • ΑμεΑ και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν: • Οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού Τομέα που δύνανται να ενισχύσουν τις δράσεις του Κέντρου. • Οι κοινωνικοί και κλαδικοί φορείς που λειτουργούν ως ιμάντες μεταβίβασης κρίσιμων πληροφοριών για την επικοινωνία του έργου. • Οι εκπρόσωποι του Τύπου και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων και των ωφελημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

481.983 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

481.983 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


481.983 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

481.983 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

08/09/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Πετρούπολης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Πετρούπολης

100 %

481.983 €


Κατηγορία παρέμβασης
050

Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης | Κωδ. 05002

6 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ 6

Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 76

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 76

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5050498