Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών του Δήμου Αιγάλεω

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών του Δήμου Αιγάλεω

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

700.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο με τίτλο 'Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών του Δήμου Αιγάλεω' αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων αναβάθμισης υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες του Δήμου Αιγάλεω εντός της περιοχής παρέμβασης και εντός της χωρικής αρμοδιότητας της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (άξονας Ιεράς Οδού). Στόχος της πράξης αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και των υποδομών κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, μέσω  της αναβάθμισης και συμπλήρωσης των κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Αιγάλεω. Η αναβάθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τη γενικότερη ασκούμενη πολιτική στους αντίστοιχους τομείς κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία τους. Με την πράξη αυτή ενσωματώνεται ένας 'Καθολικός Σχεδιασμός', καθώς επίσης και η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. Η αναγκαιότητα υλοποίησης έργου συνίσταται λόγω της αναγκαιότητας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κοινωνικών υποδομών του Δήμου και ειδικότερα του 12ου Δημοτικού Βρεφικού Σταθμού 'ΜΕΡΙΜΝΑ', καθώς επίσης και της κοινωνικής δομής  που λειτουργεί στο κτίριο της οδού Μάρκου Μπότσαρη και Ελλησπόντου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

700.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

700.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


700.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

700.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

02/04/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αιγάλεω

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αιγάλεω

100 %

700.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

32 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

32 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5032888