ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

111.600 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά σε μία σειρά παρεμβάσεων αναβάθμισης της υποδομής του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Τζαβέλλα στο Νέο Ψυχικό, όπου παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες πρόνοιας. Σκοπός του έργου αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Η σκοπιμότητα του έργου αφορά στην παρέμβαση για αναγκαίες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα της κοινότητας, και τη βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες,μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών. Με συγκεκριμένο έργο, εκτός από την συνολική αναβάθμιση της υποδομής, επιτυγχάνεται και αύξηση της σημερινής δυναμικότητάς της σε συνολικά 63 εξυπηρετούμενα άτομα (από 58 άτομα σήμερα, δηλαδή αύξηση κατά 5 άτομα). Με το προτεινόμενο έργο θα επιτευχθεί η επιδιωκόμενη αύξηση της δυναμικότητας, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και η βελτίωση της λειτουργικότητας ώστε τα τρία κτήρια που οικοδομήθηκαν με διαφορετικές χρήσεις, σε διαφορετικές εποχές προκειμένου να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, να αποτελέσουν μία ενότητα ικανή να στεγάσει τη συγκεκριμένη δομή.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

111.600 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

111.600 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


111.600 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

111.600 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

02/04/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Φιλοθέης - Ψυχικού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Φιλοθέης - Ψυχικού

100 %

111.600 €


Κατηγορία παρέμβασης
052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

63 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ 11

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ 11

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5037427