ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡ. ΣΜΙΘ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡ. ΣΜΙΘ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.075.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε οικοδομικές και μηχανολογικές επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την πλήρη αναδιαρρύθμιση και την ανακαίνιση των χώρων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων του 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων για την μετατροπή τους σε «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας (2ο Δημοτικό Ιατρείο)». Συγχρόνως προβλέπεται η διαρρύθμιση δύο όμορων κενών καταστημάτων για την επέκταση της χρήσης σε επιπλέον επιφάνειες. Με τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις που απαιτούνται για την βέλτιστη λειτουργία του κτιρίου των Δημοτικών Ιατρείων, θα αντιμετωπιστούν παράλληλα τόσο τα λειτουργικά προβλήματα όσο και τα τυχόν προβλήματα στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, τα τελειώματα και τις Η-Μ εγκαταστάσεις.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.075.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.075.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.075.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.075.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

29/03/2021


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

1.075.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

7000 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Έγκρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5085009