ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

Κατάσταση έργου: Έγκριση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

497.440 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο, αφορά στην ανακατασκευή του Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Σινασσού, στην περιοχή της Αγίας Γρηγορούσας. Στη πλαίσιο του έργου, γενικά προβλέπονται τα εξής: •    Αποξηλώσεις παλαιών φθαρμένων κουφωμάτων, επιστρώσεων δαπέδων καθώς και των ειδών υγιεινής και αντικατάσταση τους. •    Βάψιμο των τοίχων , καθώς και των κουφωμάτων, •    Τοποθέτηση νέων χωρισμάτων και ψευδοροφών από γυψοσανίδες. •    Νέα υγρομόνωση και θερμομόνωση του κτιρίου καθώς και μερική εξωτερική θερμοπρόσοψη. •    Συντήρηση και εκτεταμένη επισκευή της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς και των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. •    Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων , η εγκατάσταση νέων τηλεφωνικών γραμμών καθώς και πλήρων συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης. •    Αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών μονάδων και αντικατάστασή τους με νέα , όπως επίσης και αντικατάσταση όλων των φθαρμένων σωληνώσεων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

497.440 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

497.440 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


497.440 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

497.440 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

14/03/2019Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Χαϊδαρίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Χαϊδαρίου

100 %

497.440 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

20 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

20 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 138

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 138

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΨΒΑ3ΟΡΕΓ-ΤΕΠ_ΕΝΤΑΞΗ

ΩΙ2ΣΟΡΕΓ-ΝΕΕ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Ι

ΨΒ9ΡΟΡΕΓ-5ΚΘ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΙΙ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5037952