ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

0

Συνολικά
υποέργα

0

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.000.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το προτεινόμενο έργο αφορά  στην ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ),  στο Ο.Τ. Κ235Α, στην περιοχή της Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου σχετικά με την φροντίδα βρεφών και νηπίων. Το εν λόγω κτίριο θα έχει δυναμικότητα 120 παιδιών από τα οποία  24 βρέφη, 99 νήπια από τα οποία 30 νήπια με αναπηρία.Αισθητικά το κτίριο θα δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον και θα σηματοδοτήσει τον δημόσιο χώρο. Η σχεδίασή του έγινε με γνώμονα την ευχάριστη διαμονή σε αυτό τόσο των παιδιών όσο και των εργαζομένων και αλλά και επισκεπτών. Γενικά το κτίριο είναι μία σύγχρονη κατασκευή, καθ’ όλα λειτουργική, βιοκλιματική που προβάλλει και εξυπηρετεί πλήρως την συγκεκριμένη λειτουργία του και παράλληλα αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.000.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.000.000 €

Πληρωμές

808.814 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.000.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

808.814 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.191.186 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

05/10/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Φυλής

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Φυλής

100 %

3.000.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

120 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030370