ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

10.620.880 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αντικατάστασης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου δικτύου ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων. Η υλοποίησή της θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες τροφοδοσίας της πόλης και θα λύσει τα σημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται σε ορισμένες περιοχές της.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

10.620.880 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

10.620.880 €

Πληρωμές

8.042.392 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


10.620.880 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

8.042.392 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.578.488 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

20/12/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Μεγαρέων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Μεγαρέων

100 %

10.620.880 €


Κατηγορία παρέμβασης
020

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή­ κευσης και διανομής)

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Κωδ. CO18

23000 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΧΡ. ΜΩΡΑΙΤΟΥ & ΜΑΥΡΟΥΚΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΧΡ. ΜΩΡΑΙΤΟΥ & ΜΑΥΡΟΥΚΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003530