ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) - (ΦΑΣΗ Β')

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

9.014.361 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εργασίες ( οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) κατά την Β' Φάση Υλοποίησης (υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών μετά την 01/01/2016), με σκοπό την στατική αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνιση του Χατχηκυριακείου Ιδρύματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

9.014.361 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

9.014.361 €

Πληρωμές

4.800.527 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


9.014.361 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

4.800.527 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.213.834 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

30/06/2016Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Πειραιώς

100 %

9.014.361 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

210 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

210 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΓΟΥΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΓΟΥΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΩΒΜΧ7Λ7-Χ2Ο_ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΨΝΚΚ7Λ7-ΧΡΨ_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6ΔΗ37Λ7-ΨΦΟ_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_01_09_2017

ΩΔΠΛ7Λ7-ΦΩΔ_3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΨΨΕΘ7Λ7-Χ44_4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_18_11_2020

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5001164