ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟA ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

11

Συνολικά
υποέργα

2

Βασικό
υποέργο

9

Άλλα
υποέργα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΥΠΠΟΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ-ΚΛΑΔΟΥ-ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΝΕΠ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΝΕΠ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

8.076.589 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Με την ολοκλήρωση των ενταγμένων υποέργων θα ολοκληρωθούν οι υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου εκθεσιακού χώρου του ΜΝΕΠ, καθώς και θα εγκατασταθεί ο αναγκαίος εκθεσιακός εξοπλισμός για τη λειτουργικότητα του Μουσείου. Όταν ολοκληρωθεί το σύνολο θα αποδοθεί στο κοινό ένα νέο Μουσείο στο οποίο θα ενσωματώνονται οι σύγχρονες επιστημονικές τάσεις της Μουσειολογίας και θα καλύπτεται η ιστορική περίοδος που αφορά στο νεώτερο ελληνικό πολιτισμό. Ο απλός επισκέπτης αλλά και οι ερευνητές, επιστήμονες, μαθητές, θα μπορούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για την ιστορική πορεία όσο και για τη ιδιοσυστασία του νεώτερου ελληνικού πολιτισμού. Καθώς το νέο Μουσείο χωροθετείται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στην πλατεία Μοναστηρακίου, αναβαθμίζεται η ο ευρύτερος χώρος και αποκτά ένα πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης παρέχοντας πολλαπλά οφέλη και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

8.076.589 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

8.076.589 €

Πληρωμές

2.608.832 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


8.076.589 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.608.832 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

5.467.757 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

01/11/2016Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 8 συμβάσεις από τις 11 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

8.076.589 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

15000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ανάδοχος

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45

Ανάδοχος

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΠΙΔΟΣ 8

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


7ΨΘΚ7Λ7-8ΟΓ_Ένταξη

ΨΗ2Γ7Λ7-3ΙΚ_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ψ1Θ97Λ7-64Ρ_2Η Τροποποίηση πράξης

ΨΣ2Κ7Λ7-ΜΚΖ_3η Τροποποίηση πράξης

96ΖΓ7Λ7-8Ι1_4η Τροποποίηση πράξης

ΨΟΣΔ7Λ7-Ι7Ν_5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5001591