ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟA ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

12

Συνολικά
υποέργα

2

Βασικό
υποέργο

10

Άλλα
υποέργα

Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών ΥΠΠΟΑ στις οδούς Αδριανού-Κλάδου-Άρεως και Βρυσακίου στην Πλάκα για την εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Τελική διαμόρφωση υπαίθριων χώρων του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Οργάνωση - Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Σύνδεση των κτηρίων του Νέου Μουσείου στα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)

Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού

Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων ανάρτησης των εκθεμάτων της νέας μόνιμης έκθεσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση οικογενειακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΝΕΠ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΝΕΠ)

Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ν2

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

8.602.806 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Με την ολοκλήρωση των ενταγμένων υποέργων θα ολοκληρωθούν οι υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου εκθεσιακού χώρου του ΜΝΕΠ, καθώς και θα εγκατασταθεί ο αναγκαίος εκθεσιακός εξοπλισμός για τη λειτουργικότητα του Μουσείου. Όταν ολοκληρωθεί το σύνολο θα αποδοθεί στο κοινό ένα νέο Μουσείο στο οποίο θα ενσωματώνονται οι σύγχρονες επιστημονικές τάσεις της Μουσειολογίας και θα καλύπτεται η ιστορική περίοδος που αφορά στο νεώτερο ελληνικό πολιτισμό. Ο απλός επισκέπτης αλλά και οι ερευνητές, επιστήμονες, μαθητές, θα μπορούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για την ιστορική πορεία όσο και για τη ιδιοσυστασία του νεώτερου ελληνικού πολιτισμού. Καθώς το νέο Μουσείο χωροθετείται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στην πλατεία Μοναστηρακίου, αναβαθμίζεται η ο ευρύτερος χώρος και αποκτά ένα πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης παρέχοντας πολλαπλά οφέλη και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

8.602.806 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

8.602.806 €

Πληρωμές

3.118.999 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


8.602.806 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.118.999 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

5.483.807 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

01/11/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 8 συμβάσεις από τις 12 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

8.602.806 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

15000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ανάδοχος

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45

Ανάδοχος

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΠΙΔΟΣ 8

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5001591