ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ” ΚΤΗΡΙΟΥ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Κατάσταση έργου: Έγκριση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑΣ»

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.626.458 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Σε μια εποχή αυξανόμενης ιδιώτευσης, κοινωνικής περιδίνησης και συλλογικής αναζήτησης κοινών προοπτικών, η αναφορά στη μικροϊστορία της χώρας μας συνεισφέρει στην ανάδειξη της συλλογικής μνήμης. Το Μουσείο του Νοσοκομείου Σωτηρία θα επαναφέρει στη μνήμη του κοινού την επίδραση της μη αναχαιτίσιμης απειλής της φθίσης για τη νεόκοπη ελληνική κοινωνία αλλά και τις πολιτικές δράσεις, τις επιστημονικές απόπειρες, τις λαϊκές εξεγέρσεις, τις διαμάχες, τη σταδιακή εφαρμογή αποτελεσματικών υγειονομικών και θεραπευτικών μέτρων. Σκοπός είναι να προβληθεί η αναγκαιότητα της μνήμης και της γνώσης που οδηγούν στην πρόληψη. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα γίνουν εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του κτηρίου όπου στεγάζεται το Μουσείο στην αρχική του μορφή. Επίσης περιλαμβάνεται, επεμβατική συντήρηση μέρους των αντικειμένων της Συλλογής και εργασίες καθαρισμού στο σύνολο των προς έκθεση αντικειμένων, κατασκευή προθηκών και ειδικών κατασκευών και τοποθέτηση και προβολή των αντικειμένων μέσα σε αυτές. Επιπλέον, νέα μηχανολογική εγκατάσταση, ειδικός φωτισμός στις προθήκες και στις ειδικές κατασκευές και οπτικοακουστικές εφαρμογές. Τέλος, κείμενα ενοτήτων και λεζάντες ως προς τα αντικείμενα, εξωτερικές και εσωτερικές πινακίδες γενικής σήμανσης του κτιρίου, και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στο εξωτερικό του Μουσείου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.626.458 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.626.458 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.626.458 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.626.458 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

11/05/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος

100 %

2.626.458 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

30000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5010888