ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ1

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.461.502 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές: (α) Αδάμες, Γράμμος - Φοίνιξ της Πολεοδομικής Ενότητας 13 και (β) Πελοποννησίων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, ώστε να παύσει η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την ελλειπή διαχείριση των λυμάτων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.461.502 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.461.502 €

Πληρωμές

3.286.801 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.461.502 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.286.801 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

174.701 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

27/10/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 3 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Κηφισιάς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Κηφισιάς

100 %

3.461.502 €


Κατηγορία παρέμβασης
022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Κωδ. CO19

8358 Ισοδύναμος πληθυσμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΜΥΡΣΙΝΗΣ 6

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5001882