Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ' Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ' Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

681.957 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις επί του καταστρώματος και των πεζοδρομίων της Λεωφόρου Ειρήνης, η οποία αποτελεί κεντρικό κυκλοφοριακό άξονα της Γ' Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, στα ανατολικά της λεωφόρου Ποσειδώνος. Μαζί με την σχεδιαζόμενη ανάπλαση της Ακτής Δηλαβέρη στα δυτικά, το έργο εντάσσεται σε μια γενικότερη περιοχή παρέμβασης, με στόχο την αστική αναβάθμιση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Πειραιά. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Ειρήνης θα δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνησή της, με τα αποτελέσματα να είναι άμεσα ορατά στους χρήστες της οδού, καθώς το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

681.957 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

681.957 €

Πληρωμές

674.560 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


681.957 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

674.560 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

7.397 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

29/05/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Πειραιώς

100 %

681.957 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης | Κωδ. CO37

30000 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Έγκρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Παρακολούθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρόσκλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5052670