Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.000.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η αστική αναζωογόνηση, η βελτίωση της προσβασιμότητας και η αύξηση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω. Προς τον σκοπό αυτόν προβλέπεται: - Η βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας των πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου. - Η δημιουργία ελεύθερης ζώνης πλάτους 3,50 m για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κλπ). - Η εν γένει διευκόλυνση των μετακινήσεων των δημοτών και κυρίως των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ώστε να προσφέρονται στους κατοίκους και επισκέπτες ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υποδομές του Δήμου και μία σύγχρονη, σύνθετη και πολύμορφη διαμόρφωση της πόλης που θα βελτιώνει και θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους.  Όλες οι προβλεπόμενες στο έργο εργασίες διαμόρφωσης έχουν σαν στόχο τη δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης, ενώ παράλληλα η επιλογή κατάλληλων υλικών με υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα εξασφαλίζει την αντιολισθηρότητα, καθώς και την ευκολία συντήρησης και καθαρισμού. Επιπρόσθετα, οι εργασίες διαμόρφωσης έχουν σαν στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων σύγχρονων υποδομών και αστικού εξοπλισμού, με την παράλληλη χρησιμοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη της περιοχής, στην αισθητική και ποιοτική της αναβάθμιση και στη δημιουργία ενός ασφαλούς πόλου έλξης, αναψυχής και περιπάτου, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις και συνθήκες τόνωσης και ανάπτυξης του Δήμου διαμέσου του ιστορικού του κέντρου, με ενίσχυση της εμπορικότητας, συγκράτηση των επιχειρήσεων και προσέλκυση νέων επισκεπτών.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.000.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.000.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.000.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.000.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

17/04/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αιγάλεω

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αιγάλεω

100 %

1.200.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης | Κωδ. CO37

97935 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5032887