Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

Εργασίες για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε δημοτικά και σχολικά κτίρια

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στο ισόγειο του Μεγάρου Μήτρου Σουλιμιώτη

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού για τα κέντρα δια βίου μάθησης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

119.980 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης εκσυγχρονίζει τις δημόσιες υποδομές δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης σε δύο σχολεία και δύο δημοτικά κτίρια.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

119.980 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

119.980 €

Πληρωμές

24.628 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


119.980 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

24.628 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

95.352 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αγίας Βαρβάρας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αγίας Βαρβάρας

100 %

119.980 €


Κατηγορία παρέμβασης
050

Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης | Κωδ. 05002

4 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Ι Κ Ε

Ανάδοχος

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΚΑΒΙΤΣΗ ΟΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5049551