«Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα Οδού Αιγαίου - Κράτητος»

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

«Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος»

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.493.697 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Με το έργο με τίτλο: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος», προβλέπεται η αστική ανάπλαση της περιοχής 186.000ΤΜ που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον Δήμο Αθηναίων και εντάσσεται στη δράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. Η περιοχή συνορεύει με τον υπερτοπικό οδικό άξονα της Λεωφόρου Συγγρού καθώς επίσης και με τον  υπερτοπικό οδικό άξονα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, που την συνδέει με τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Φαλήρου, από τον οποίο διέρχεται και το τραμ, ενώ κατά μήκος την διατρέχουν οι δύο σημαντικοί λεωφορειόδρομοι Κράτητος και Εφέσσου, οι οποίοι την συνδέουν με τους Δήμους Καλλιθέας και Αγίου Δημητρίου. Η υπερτοπικότητα του έργου συνάγεται στο γεγονός της αναβάθμισης του υφιστάμενου αστικού δημόσιου χώρου, καθ όσον με την προτεινόμενη αστική ανάπλαση μητροπολιτικής εμβέλειας συνολικής χρονικής διάρκειας (24) μηνών από την νομική του δέσμευση, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του αστικού τοπίου της ΟΧΕ Αθήνας και κατ επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του αστικού κέντρου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.493.697 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.493.697 €

Πληρωμές

1.084.543 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.493.697 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.084.543 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.409.154 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

01/02/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Νέας Σμύρνης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Νέας Σμύρνης

100 %

3.493.697 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Κωδ. CO38

186000 Τετραγωνικά μέτρα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 269

Φορέας Διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Έγκρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5041386