«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΥΔΑΠ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

Κατάσταση έργου: Έγκριση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Βελτίωση Λειτουργίας Τροφοδοτικών Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας

Επίβλεψη από αρχαιολογία του έργου

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.384.706 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Βάσει στοιχείων ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου αποτελεί πλέον επιλογή μόνιμης κατοικίας από ολοένα αυξανόμενο ποσοστό ατόμων της Πρωτεύουσας, γεγονός που σε συνδυασμό με τον έντονα παραθεριστικό / τουριστικό χαρακτήρα του έχει ως αποτέλεσμα καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου υψηλή ζήτηση / ζήτησης αιχμής ύδρευσης. Το υφιστάμενο τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου (κοστοβόρο και παλαιό) αλλά και ο έως σήμερα τρόπος παροχής νερού από λίγους αγωγούς της ΕΥΔΑΠ (πχ για το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού της Ραφήνας μια μόνο σύνδεση), καθιστά προβληματική την συνεχή κάλυψη της απαιτούμενης ζήτησης όλων των εξεταζόμενων περιοχών. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία δικτύων ύδρευσης που να καλύπτουν τις ανάγκες της αλματώδους οικιστικής ανάπτυξης των εξεταζόμενων περιοχών, με κατάργηση των υφιστάμενων μη λειτουργικών τροφοδοτικών αγωγών και κατασκευή νέων, βάσει μελέτης και μέσω καινούργιων συνδέσεων με δίκτυα ΕΥΔΑΠ, για καλύτερη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης ανά οικιστική περιοχή.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.384.706 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.384.706 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.384.706 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.384.706 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

23/05/2017


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Ραφήνας - Πικερμίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Ραφήνας - Πικερμίου

100 %

1.384.706 €


Κατηγορία παρέμβασης
020

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή­ κευσης και διανομής)

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Κωδ. CO18

30759 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5004298