ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ – ΟΙΝΟΗ (Α’ Τμήμα)

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+085,61) & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 5+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+000)

ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

27.393.938 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Βιώσιμες Μεταφορές

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αποτελεί την αρχή νέας χάραξης της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Αθήνας - Θήβας, με σκοπό την απομάκρυνση της χάραξης της νέας οδού από την υφιστάμενη, η οποία έχει κατασκευαστεί εντός της κοίτης του χειμάρρου «Σούρες» στο τμήμα από τον οικισμό Νέας Ζωής έως τον αυχένα της Αγίας Σωτήρας. Η οριζοντιογραφική χάραξη της υφιστάμενης ΠΕΟ είναι τέτοια που σε σχετικά μικρό μήκος περίπου 3,5 χλμ διασταυρώνεται με το ρέμα «Σούρες» σε πολλαπλές θέσεις. Η οδός υπέστη σημαντικές φθορές κατά την καταστροφική πλημμύρα της 15/11/2017 στη Δυτική Αττική, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων σήμερα να γίνεται εκ περιτροπής ανά λωρίδα κυκλοφορίας, με ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Στο έργο επίσης περιλαμβάνεται η επισκευή βλαβών και η βελτίωση της ΠΕΟ Αθήνας - Θήβας σε έτερο τμήμα αυτής, μήκους περίπου 5 χλμ. Η υλοποίηση του έργου ικανοποιεί την ανάγκη των κατοίκων για την άμεση αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας και την επαναχρησιμοποίηση με ασφαλή τρόπο του δρόμου για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

27.393.938 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

27.393.938 €

Πληρωμές

23.453.226 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


27.393.938 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

23.453.226 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

3.940.712 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

15/06/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος

100 %

27.393.939 €


Κατηγορία παρέμβασης
034

Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει­ ακοί ή τοπικοί)

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών | Κωδ. SO022

1 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5066761