Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων του Δήμου Πετρούπολης

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων του Δ. Πετρούπολης

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

960.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων του Δήμου Πετρούπολης. Η όλη ανάπλαση, θα συνδέσει τον υπάρχοντα ποδηλατόδρομο της οδού Σκουφά, με τις εισόδους των σχολικών συγκροτημάτων του Ο.Τ. 204 επί της οδού Ρήγα Φεραίου, δημιουργώντας ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που θα συμβάλει στην ασφαλή και ομαλή πορεία των πεζών και των ποδηλατών. Σήμερα, λόγω της κακής βατότητας των πεζοδρομίων που υφίσταται, δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. Οι αυξημένες ροές των πεζών, κυρίως τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από τα σχολεία, εμπλέκονται με αυτές των οχημάτων, καθώς τα αδιαμόρφωτα ή κατακερματισμένα πεζοδρόμια μπροστά από κάποιες ιδιοκτησίες αναγκάζουν τους πεζούς να κινούνται επί του οδοστρώματος. Με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων θα αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν από την πολύ κακή βατότητα και την έλλειψη φωτισμού των πεζοδρομίων που υφίστανται σήμερα. Επιπλέον, η χρήση ψυχρών υλικών και η αναβάθμιση του πρασίνου της περιοχής, θα συμβάλει στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή της.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

960.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

960.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


960.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

960.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

14/03/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Πετρούπολης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Πετρούπολης

100 %

960.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης | Κωδ. CO37

58979 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΑΡΙΝΟΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΤΑΥΓΕΤΟΥ 23

Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 76

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5038746