ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

9

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

8

Άλλα
υποέργα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.768.565 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο θα επιλύσει οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα και περιλαμβάνει: •την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στα Κύθηρα, την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς και υποστηρικτικών έργων υποδομής και σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης •την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) τα Αντικύθηρα, την κατασκευή μικρού Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) •την υλοποίηση μονάδας κομποστοποίησης και την προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού για πιλοτική εφαρμογή •την προμήθεια 4 οχημάτων για την λειτουργία του ΧΥΤΥ


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.768.565 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

4.768.565 €

Πληρωμές

3.363.968 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


4.768.565 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.363.968 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.404.597 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

29/12/2016Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 5 συμβάσεις από τις 9 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Κυθήρων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Κυθήρων

100 %

4.768.565 €


Κατηγορία παρέμβασης
017

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο­ γής και ανακύκλωσης)

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων | Κωδ. CO17

400 Τόνοι κατ'έτος

Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής | Κωδ. SO017

400 Τόνοι κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

FIL ECO ΦΙΛ ΕΚΟ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάδοχος

GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανάδοχος

NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΩΨΧΦ7Λ7-ΤΙΟ_ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

7ΔΖ67Λ7-ΗΞΤ_1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6ΟΨΩ7Λ7-589_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6ΒΟΙ7Λ7-ΧΣΒ_3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003945