ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΟΚΩ - ΟΣΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΚΚ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.461.272 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών και την απορροή των υδάτων σε αποδέκτη με στόχο να επαλειφθούν τα γνωστά προβλήματα κατακλύσεων της Εθνικής Οδού στην περιοχή της Χαλυβουργικής. H κατασκευή του αγωγού εκτροπής του χειμάρρου. Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στο χείμαρρο. Σαρανταπόταμο (Χ.Θ. 0+000) μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος (Χ.Θ. 1+010) πλην του τμήματος που έχει ήδη κατασκευαστεί στη Ά φάση από Χ.Θ. 0+56 έως Χ.Θ. 0+99 και από Χ.Θ. 0+196 έως Χ.Θ. 0+455.Η διεύρυνση και διευθέτηση της κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας (Χ.Θ. 1+400). Εργασίες διευθέτησης του χειμάρρου.Σαρανταπόταμου από εκβολή στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε οδού Αθηνών - Κορίνθου. Έργα για τη διασταύρωση του αγωγού εκτροπής του ρέματος. Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε. οδό Αθηνών - Κορίνθου και τις γραμμές του ΟΣΕ πλην του τμήματος που έχει κατασκευαστεί στη Ά φάση από Χ.Θ. 0+56 έως Χ.Θ. 0+99..


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.461.272 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

13.461.272 €

Πληρωμές

9.980.352 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


13.461.272 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

9.980.352 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

3.480.920 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

12/12/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Ασπροπύργου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Ασπροπύργου

50 %

6.730.636 €

Αττικής

Δυτικής Αττικής

Ελευσίνας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Ελευσίνας

50 %

6.730.636 €


Κατηγορία παρέμβασης
087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Κωδ. CO20

80000 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003041