ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

8

Συνολικά
υποέργα

3

Βασικό
υποέργο

5

Άλλα
υποέργα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

29.341.514 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαθάρτων, ήτοι συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία αστικών λυμάτων, στον Δήμο Μαρκοπούλου. Με την υλοποίηση του έργου θα εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, καθώς και η περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία της δημόσιας υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους, μέσω: α) της συλλογής και μεταφοράς λυμάτων από σημαντικό τμήμα του οικισμού Πόρτο Ράφτη και β) της ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου, ώστε να καλύπτονται οι οικισμοί Καλυβίων, Κουβαρά και Μαρκοπούλου, καθώς και το αποχετευόμενο τμήμα του οικισμού του Πόρτο Ράφτη. Επιπρόσθετα, με το Υποέργο 7: "Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων", θα τεκμηριωθεί η δυνατότητα μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Μαρκοπούλου, η οποία διαθέτει τα απαιτούμενα έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την εξασφάλιση του στόχου αυτού.


Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

29.341.514 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

29.341.514 €

Πληρωμές

1.178.770 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


29.341.514 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.178.770 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

28.162.744 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

10/11/2015


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 6 συμβάσεις από τις 8 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας

100 %

29.341.514 €


Κατηγορία παρέμβασης
022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Κωδ. CO19

40000 Ισοδύναμος πληθυσμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5000083