ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» ΓΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ :ΚΟΛΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΑΛΑΤΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

964.294 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην προμήθεια δύο μονάδων απονιτροποίησης, μίας μονάδας αφαλάτωσης και μίας μονάδας αποσιδήρωσης νερού γεωτρήσεων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων προς συνολική ημερήσια παραγωγή κατ’ ελάχιστον 2.300m3 επεξεργασμένου νερού- σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - με σκοπό την παροχή, επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου. Ο βασικός στόχος του έργου έγκειται στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, αφού οι μονάδες επεξεργασίας νερού έχουν απόλυτα καθοριστική σημασία για το νερό προς πόση.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

964.294 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

964.294 €

Πληρωμές

838.488 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


964.294 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

838.488 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

125.806 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

23/05/2017


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Τροιζηνίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Τροιζηνίας

100 %

964.294 €


Κατηγορία παρέμβασης
020

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή­ κευσης και διανομής)

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Κωδ. CO18

4574 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΟΡΑΛΛΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ

Ανάδοχος

ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡ & ΝΑΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003689