ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Διαχείριση ΑΕΚΚ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.704.632 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων διευθέτησης τμήματος των χειμάρρων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής. Αναλυτικότερα: α) Για τον χείμαρρο Σούρες, προβλέπεται η διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης από το πέρας του ήδη κατασκευασμένου τμήματος έως τη συμβολή με τον αγωγό εκτροπής Αγίας Αικατερίνης. β) Για τον χείμαρρο Αγίας Αικατερίνης, προβλέπεται η κατασκευή αγωγού εκτροπής μέρους της πλημμυρικής παροχής του, από το όριο του Σχεδίου Πόλεως έως την εκβολή του στον χείμαρρο Σούρες. Το υπόλοιπο της παροχής θα συνεχίσει να διοχετεύεται μέσω της φυσικής κοίτης του χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης (που βρίσκεται στην περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως) στον υφιστάμενο αγωγό που διέρχεται από την πόλη της Μάνδρας και εκβάλλει και πάλι στον χείμαρρο Σούρες.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.704.632 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

13.704.632 €

Πληρωμές

13.704.632 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


13.704.632 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

13.704.632 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

24/07/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Μάνδρας - Ειδυλλίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας

100 %

15.236.073 €


Κατηγορία παρέμβασης
087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Κωδ. CO20

12843 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΗΡΩΝ ΑΤΕ

Ανάδοχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5033061