Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αιγάλεω

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αιγάλεω

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.530.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού 364 & Κάλβου, κατασκευής 1994. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και περιλαμβάνουν: - Ανακατασκευή χώρου στάθμευσης λόγω γεωτρήσεων γεωθερμίας. - Εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων. - Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας. - Θερμομόνωση δώματος. - Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοστασίων. - Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων, σταθερών ή ρυθμιζόμενων. - Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού. - Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού / θέρμανσης / αερισμού. - Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος και πύργου ψύξης. - Εγκατάσταση δικτύου αυτοματισμών ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS). Οι προβέπόμενες παρεμβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.530.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.530.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.530.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.530.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

03/09/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αιγάλεω

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αιγάλεω

100 %

1.530.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

770308 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

65.28 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5054698