Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Αμαρουσίου

Κατάσταση έργου: Έγκριση

3

Συνολικά
υποέργα

3

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Αμαρουσίου

Ενεργειακή Αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.202.946 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Ενεργειακή αναβάθμιση του Α Γυμνασίου. Ενεργειακή αναβάθμιση Α Λυκείου Αμαρουσίου. Ενεργειακή αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.202.946 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.202.946 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.202.946 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.202.946 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

27/01/2021


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αμαρουσίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αμαρουσίου

100 %

1.202.946 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

336234 Κιλοβατώρες κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5041780