Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών και Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Ιλίου.

Κατάσταση έργου: Έγκριση

2

Συνολικά
υποέργα

2

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.020.286 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιων κτιρίων στον Δήμο Ιλίου και συγκεκριμένα: - Των κτιρίων του 3ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου. - Του 27ου Νηπιαγωγείου. - Του Πολιτιστικού Κέντρου ""Μελίνα Μερκούρη"". Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμομόνωση κτιριακών κελυφών, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τεχνολογίας Led, αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα στις σχολικές μονάδες και εγκατάσταση νέων αντλιών θερμότητας τύπου split στο Πολιτιστικό Κέντρο. Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.020.286 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.020.286 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.020.286 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.020.286 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

30/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Ιλίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Ιλίου

100 %

1.020.286 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

401200 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

99 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΧΟΥ 48-50

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΧΟΥ 48-50

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5067209