Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

604.551 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης, επί της οδού Ι. Ράλλη 6, με στόχο την επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά περίπου 66,7%. Προς τον σκοπό αυτόν προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: • Θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιΐας. • Αντικατάσταση κουφωμάτων. • Θερμοϋγρομόνωση δώματος. • Αντικατάσταση λέβητα. • Εργασίες αναβάθμισης / βελτιώσεων λεβητοστασίου. • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων. • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά: - Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου. - Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους. - Στην προστασία του περιβάλλοντος. - Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. - Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

604.551 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

604.551 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


604.551 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

604.551 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

28/05/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Μεταμορφώσεως

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Μεταμορφώσεως

100 %

604.551 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

289745.4 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

78.72 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5062807