ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

0

Συνολικά
υποέργα

0

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

613.299 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση 5 κτιρίων εντός 4 Δημοτικών σχολείων του Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμένα του 1ου, 2ου, 3ου (2κτίρια) και 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα εν λόγω κτίρια είναι μεγάλης παλαιότητας και έχουν υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις, κατατασσόμενα κάτω από την κατηγορία Δ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 559.371 € πλέον ΦΠΑ.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

613.299 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

613.299 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


613.299 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

613.299 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

24/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Κρωπίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Κρωπίας

100 %

693.620 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

379566.47 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

116.9 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 47

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 47

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5066779