ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.478.173 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση α) του Δημαρχείου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 200 στο Κερατσίνι και β) του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 70 στο Κερατσίνι. Eιδικότερα, για το καθένα από τα 2 κτίρια προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: α) Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας: • Αντικατάσταση κουφωμάτων. • Αντικατάσταση φεγγιτών Β’ ορόφου (αίθρια). • Θερμοϋγρομόνωση δωμάτων. • Εγκατάσταση σκιάστρων. • Αντικατάσταση λεβήτων και αναβάθμιση λεβητοστασίου. • Αντικατάσταση αερόψυκτων ψυκτών. • Εγκατάσταση συστημάτων VRF Inverter. • Αντικατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. • Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων fan coil units (FCUs). • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (BMS). • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων. • Θερμομόνωση σωλήνων δικτύων θέρμανσης - ψύξης. • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). β) Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»: • Αντικατάσταση κουφωμάτων. • Θερμοϋγρομόνωση δώματος. • Αντικατάσταση λέβητα και αναβάθμιση λεβητοστασίου. • Αντικατάσταση υδρόψυκτου ψύκτη. • Αντικατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. • Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων fan coil units (FCUs). • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (BMS). • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων. • Θερμομόνωση σωλήνων δικτύων θέρμανσης - ψύξης. • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά: - Στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. - Στην σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους. - Στην προστασία του περιβάλλοντος. - Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. - Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.478.173 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.478.173 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.478.173 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.478.173 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

15/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Κερατσινίου - Δραπετσώνας

100 %

1.478.173 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

1406921.24 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

460.77 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5060280