ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ-ΒΙΛΙΩΝ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ-ΒΙΛΙΩΝ»

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

430.623 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Στη παρούσα πράξη θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στο «Δημοτικό Κατάστημα Βιλίων» και στο «Δημοτικό Κατάστημα Ερυθρών». Συνοπτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι εξής: Στο Δημοτικό Κατάστημα Βιλίων θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων (παλαιό και νέο κτίριο), εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων του νέου κτιρίου, εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων του παλαιού κτιρίου, αντικατάσταση και θερμομόνωση στέγης (παλαιό και νέο κτίριο), αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και αναβάθμιση λεβητοστασίου, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering). Στο Δημοτικό Κατάστημα Ερυθρών θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, θερμομόνωση οροφής κάτωθεν στέγης, ανακατασκευή ψευδοροφής στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και αναβάθμιση λεβητοστασίου, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering).


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

430.623 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

430.623 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


430.623 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

430.623 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

14/12/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Μάνδρας - Ειδυλλίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας

100 %

430.623 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

309092.28 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

97.7 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Στρ.ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ 45

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Στρ.ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ 45

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5069843