ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

625.396 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας, κατασκευής προ του 1978. Στόχος είναι, μέσα από μια δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση στο κέλυφος αλλά και στα συστήματα του κτιρίου, να μειωθεί το ετήσιο κόστος λειτουργίας και να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των χώρων. Η υλοποίηση του έργου παράλληλα στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση των εκπομπών CO2, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 1. Οικοδομικές παρεμβάσεις: Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και στέγης, αντικατάσταση παραθύρων. 2. Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις: Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση θερμοστατικής βαλβίδας σε όλα τα θερμαντικά σώματα, ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού. 3. Δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ: Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

625.396 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

625.396 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


625.396 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

625.396 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

24/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Νέας Ιωνίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Νέας Ιωνίας

100 %

625.396 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

599501 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

164.35 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5063850