ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ -6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

402.586 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το 3ο Δημοτικό και το 6ο Γυμνάσιο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Ευριπίδου 9. Οι κύριες παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται ώστε το κτιριακό συγκρότημα να αναβαθμιστεί πλήρως, τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: - Παρεμβάσεις στο κέλυφος του συγκροτήματος, με την τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και στο δώμα, συνολικής επιφάνειας 1.900 τ.μ. και 2.081,57 τ.μ. αντίστοιχα. - Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 908,73 τ.μ. με κουφώματα αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα. - Τοποθέτηση νέων εξωτερικών θυρών αλουμινίου. - Αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης - ψύξης, με την εγκατάσταση νέων κυκλοφορητών Inverter χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, την εγκατάσταση νέων κεντρικών μονάδων VRF (Variable Refrigerant Flow) κλπ. - Αντικατάσταση των φωτιστικών του κτιρίου με νέες μονάδες τεχνολογίας LED. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το κτίριο θα κατατάσσεται στην κατηγορία Γ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), επιτυγχάνοντας συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 57% και των εκπομπών CO2 κατά 34%.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

402.586 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

402.586 €

Πληρωμές

54.686 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


402.586 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

54.686 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

347.900 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

12/02/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος

100 %

402.586 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

242006 Κιλοβατώρες κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ERGMASIN DEALS P.C.

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5050752