ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

559.270 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο στοχεύει στην αύξηση της υδραυλικής επάρκειας του υδραγωγείου ώστε να μπορεί να καλύπτει τα υψηλά σημεία του δικτύου που σήμερα δεν μπορούν να υδροδοτηθούν κατά την θερινή αιχμή και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της υδροδότησης στην περιοχή Κάτω Ποσειδωνίας για την προσεχή 40-ετία, μέσω της υλοποίησης μιας σειράς παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: •Επανασχεδιασμό και ενίσχυση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού από την υδροληψία «Αγ. Γεράσιμος» της ΕΥΔΑΠ για την πληρέστερη υδροδότηση της περιοχής Πασά Λιμάνι και της κατάντη περιοχής κατά μήκος της Λαυρίου Σουνίου. •Αντικατάσταση και ενίσχυση των αγωγών διανομής (εσωτερικού δικτύου) στην περιοχή Πασσά Λιμάνι έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες υδροδότησης με χρονικό ορίζοντα 40-ετίας και να εξασφαλίζονται ικανές πιέσεις στα υψηλά σημεία της περιοχής. •Ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου με αντικατάσταση αγωγών στην περιοχή Άνω Όρια Λαυρίου, όπου λόγω του σημαντικού υψομέτρου και των μικρών διατομών του δικτύου είναι ανεπαρκής η υδροδότηση.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

559.270 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

559.270 €

Πληρωμές

437.584 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


559.270 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

437.584 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

121.686 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

23/05/2017


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Λαυρεωτικής

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Λαυρεωτικής

100 %

559.270 €


Κατηγορία παρέμβασης
020

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή­ κευσης και διανομής)

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Κωδ. CO18

4000 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 28 & Κ. ΠΛΕΙΩΝΗ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 28 & Κ. ΠΛΕΙΩΝΗ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003824