Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Περάματος

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Περάματος

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

59.950 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά τις οικοδομικές εργασίες (κατηγορία 1) και την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (κατηγορία 2) που απαιτείται να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να είναι εφικτή η εύρυθμη λειτουργία των ακόλουθων κοινωνικών δομών του Δήμου Περάματος: του Α' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, του Γ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, του Δ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Όσον αφορά την κατηγορία 1 (εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας), προβλέπονται εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στη συντήρηση των υπαρχόντων παλαιών κτιρίων και στην αναβάθμιση της υποδομής τους, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουν στους δημότες, καθώς βελτιώνεται με τον τρόπο αυτό η προσβασιμότητα και η ποιότητα των παροχών που είναι διαθέσιμες στους παραπάνω χώρους. Όσον αφορά την κατηγορία 2 (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού), προβλέπεται η προμήθεια 5 κλιματιστικών μονάδων τοίχου ψύξης - θέρμανσης και 3 φωτοτυπικών μηχανημάτων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

59.950 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

59.950 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


59.950 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

59.950 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

02/04/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Περάματος

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Περάματος

100 %

59.950 €


Κατηγορία παρέμβασης
052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

45 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

25 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5036163