Επέκταση λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

0

Συνολικά
υποέργα

0

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

127.663.415 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Ναι


Θεματικός στόχος

Βιώσιμες Μεταφορές

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά με την κατασκευή δύο νέων προβλητών που θα επιτρέπουν την παραβολή κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» με μήκος άνω των 280μ. Περιλαμβάνει την κατασκευή βασικής υποδομής περιλαμβανομένων προβλητών μήκους 2300μ περίπου, χερσαίο χώρο 150.000τμ και δίκτυα απορροής υδάτων, οπτικών ινών και παροχής ρεύματος και νερού.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

127.663.415 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

127.663.415 €

Πληρωμές

22.573.022 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


127.663.415 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

22.573.022 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

105.090.393 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

31/12/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος

100 %

127.663.415 €


Κατηγορία παρέμβασης
039

Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται | Κωδ. T3275

2 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5039504