ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

790.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης (επί των οδών Αγίας Βαρβάρας, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Έλλης) και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού (επί της οδού Παπαστράτου 34). Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και στα δύο σχολεία περιλαμβάνουν: - Εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων. - Θερμοϋγρομόνωση του δώματος (και της πυλωτής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης). - Αντικατάσταση κουφωμάτων. - Αντικατάσταση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης. - Αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου. - Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων. - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά: • Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. • Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους. • Στην προστασία του περιβάλλοντος. • Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. • Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

790.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

790.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


790.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

790.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

05/08/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Δάφνης - Υμηττού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Δάφνης - Υμηττού

100 %

790.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

300464.59 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

88.31 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

ΕΛΛΗΣ 16

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

ΕΛΛΗΣ 16

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5069254