Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 Δήμου Ασπροπύργου

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

714.193 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στην περιοχή Ρουπάκι (O.T. Ρ17) του Δήμου Ασπροπύργου, σε οικόπεδο του Δήμου με συνολική επιφάνεια 1.400 τ.μ. περίπου. Η κύρια πρόσβαση στον βρεφονηπιακό σταθμό θα γίνεται από την δυτική πλευρά μέσω του αδιάνοικτου πεζόδρομου για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας για τους χρήστες. Στην είσοδο αυτή έχουν προβλεφθεί και οι κατάλληλες κλίσεις για την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Στην ανατολική πλευρά θα δημιουργηθεί μία δευτερεύουσα είσοδος με τη δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων τροφοδοσίας καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστικό). Τέλος μία μικρή είσοδος θα βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας πλευράς για την αποκομιδή των ακαθάρτων καθώς και για την ανεξάρτητη πρόσβαση τεχνικού για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη βόρεια πλευρά θα χωροθετηθούν οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού. Το κτήριο οργανώνεται σε 4 επί μέρους ενότητες. Οι επιμέρους χώροι που απαρτίζουν τις ενότητες είναι:- Ο κεντρικός διάδρομος, ο οποίος θα διαπερνά όλο το κτίριο συνδέοντας τις δύο εισόδους κύρια και βοηθητική, προσφέροντας πρόσβαση στο σύνολο των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού - Οι διδακτικές ενότητες τοποθετούνται νοτίως του διαδρόμου και θα έχουν όλες απ’ ευθείας πρόσβαση στην νότια αυλή. Αυτές οι ενότητες είναι οι εξής: α. Ενότητα βρεφών: Σε αυτή την ενότητα θα βρίσκονται 2 αίθουσες φιλοξενίας βρεφών (αίθουσα απασχόλησης και αίθουσα ύπνου βρεφών) καθώς και οι βοηθητικοί χώροι λειτουργίας (χώρος παρασκευής γάλακτος και χώρος αλλαγών – λουτρού βρεφών). γ. Ενότητες νηπίων: Εδώ θα βρίσκονται δύο μεγάλες αίθουσες απασχόλησης νηπίων με πρόσβαση από κάθετο διάδρομο και δυνατότητα ενοποίησης σε περιπτώσεις κοινών δραστηριοτήτων. δ. Ενότητα νηπίων με αναπηρία: Εδώ θα βρίσκεται μία επιπλέον ενότητα απασχόλησης νηπίων με αναπηρία καθώς και βοηθητικοί χώροι όπως WC προσωπικού και κοινού καθώς και μία μικρή αποθήκη.- Διοικητικές και συμπληρωματικές λειτουργίες βόρεια του κεντρικού διαδρόμου. Συγκεκριμένα εδώ θα κατασκευαστούν το γραφείο διεύθυνσης, η μόνωση (χώρος παραμονής ασθενών παιδιών), χώρος προσωπικού, ένα γραφείο πολλαπλών χρήσεων, πλυντήριο – στεγνωτήριο, χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας, η κουζίνα, πρόσβαση στο δώμα, χώρος WC / λουτρού νηπίων, χώρος WC ΑΜΕΑ, αίθουσα ύπνου νηπίων με αναπηρία και αίθουσα ύπνου νηπίων. Μπροστά από τις αίθουσες απασχόλησης θα διαμορφωθεί ο αύλειος χώρος υπαίθριων δραστηριοτήτων των παιδιών, ο οποίος θα είναι σε ένα ενιαίο επίπεδο χωρίς σκαλιά που μπορούν να δυσκολέψουν το παιδικό παιχνίδι και ορίζεται από τις εισόδους ανατολικά και δυτικά του κτιρίου και τη νότια περίφραξη. 


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

714.193 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

714.193 €

Πληρωμές

329.474 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


714.193 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

329.474 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

384.719 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

05/10/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Ασπροπύργου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Ασπροπύργου

100 %

714.193 €


Κατηγορία παρέμβασης
052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

76 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030302