Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

952.804 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων, συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων περίπου .Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων προβλέπεται να γίνει σε επιλεγμένες οδούς του οικισμού, ώστε να παραλάβει τα όμβρια που απορρέουν από τις εξωτερικές λεκάνες, πριν αυτά εισέλθουν στην κατοικημένη περιοχή και μέσω συλλεκτήρα, ο οποίος τοποθετείται σε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, να οδηγηθούν στον ποταμό Ασωπό . Οι αγωγοί ομβρίων τοποθετούνται σε διαμορφωμένες οδούς που έχουν διεύθυνση από νότο προς βορά. Η συλλογή των ομβρίων γίνεται με φρεάτια υδροσυλλογής που τοποθετούνται κάθετα στις οδούς στην αρχή των αγωγών και στην συνέχεια στα ρείθρα, όπου οι οδοί και τα πεζοδρόμια είναι διαμορφωμένοι. Οι αγωγοί αυτοί , που έχουν σχετικά μεγάλη κατά μήκος κλίση , συμβάλλουν στον συλλεκτήρα που τοποθετείται στην κύρια οδό του Ωρωπού.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

952.804 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

952.804 €

Πληρωμές

939.761 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


952.804 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

939.761 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

13.043 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

21/12/2017


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Ωρωπού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Ωρωπού

100 %

952.804 €


Κατηγορία παρέμβασης
087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Κωδ. CO20

4500 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Λ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5011022