Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

5

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

4

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (1ος ειδικός προϋπολογισμός)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

5.769.120 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας (πυκνοδομημένο τμήμα). Το μήκος των δικτύων ακαθάρτων του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 59,6km, ενώ η αποχετευόμενη περιοχή είναι περίπου 290 εκτάρια.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

5.769.120 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

5.769.120 €

Πληρωμές

839.407 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


5.769.120 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

839.407 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.929.713 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

08/11/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 5 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Παιανίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Παιανίας

100 %

5.769.120 €


Κατηγορία παρέμβασης
022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Κωδ. CO19

12000 Ισοδύναμος πληθυσμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5001847