ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΕΚ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.830.308 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή πέριξ της οδού Κωνσταντίνου Κανάρη στο Δήμο Αλίμου. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας έγκειται: 1. Στην ολοκλήρωση του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΣΒ5 στις οδούς Κανάρη / Αριστοτέλους / Μεγίστης / Λεωφ. Ποσειδώνος, με αγωγό μήκους 1.055,6 m διαστάσεων από D1.20 m έως 7.00 m x 1.00 m. 2. Στην εκτροπή του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΣΒ4 στο ύψος της οδού Αριστοτέλους, με αγωγό μήκους 132,00 m διαστάσεων 1.30 m x 1.30 m. 3. Στο λοιπό τοπικό δίκτυο των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, όπως αυτό συμβάλλει στον Κεντρικό Συλλεκτήρα ΣΒ5 και στον υπό εκτροπή Κεντρικό Συλλεκτήρα ΣΒ4. 4. Στην ανακατασκευή του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου η χωροθέτηση των συλλεκτήρων ΣΒ4 (ανοίγματος 1.30 m) και ΣΒ5 (ανοιγμάτων 4.00 m και 5.00 m) στις τοπικές οδούς Αριστοτέλους, Μεγίστης και Κανάρη (που έχουν εύρος οδοστρώματος 6.00 m) οδηγεί στην ανάγκη μετατόπισης και αποκατάστασης τοπικών αγωγών ακαθάρτων. Με τα προτεινόμενα έργα θα ανακουφιστεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα σημαντικό μέρος του Δήμου Αλίμου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.830.308 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

4.830.308 €

Πληρωμές

473.658 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


4.830.308 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

473.658 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.356.650 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

10/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 3 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αλίμου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αλίμου

100 %

4.468.184 €


Κατηγορία παρέμβασης
087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Κωδ. CO20

4900 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 269

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΝΑΣΟΥ 6

Ανάδοχος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5064845