ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.300.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή κτιρίου  βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Αιγάλεω συνολικής δυναμικότητας 70 παιδιών, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού επιφανείας 2,1 στρ. περίπου, που συνδέεται οργανικά με τον πολεοδομικό ιστό και εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον. Το οικόπεδο που έχει επιλεγεί για την ανέγερση  του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Αιγάλεω, βρίσκεται στο Ο.Τ. 779, σε οικόπεδο επί  της οδού  Μυκηνών.Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά που θα φιλοξενεί για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα: - Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών.- Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία. - Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους. - Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση. - Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. - Τακτική ιατρική παρακολούθηση. Το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού αποτελείται από μικρό τμήμα υπογείου για βοηθητικούς χώρους, από το ισόγειο που έχει όλες τις κύριες χρήσεις του σταθμού και το δώμα το οποίο είναι φυτεμένο δώμα για τη καλύτερη ένταξή του στο φυσικό τοπίο του άλσους αλλά και για το βιοκλιματικό του σχεδιασμό. Ο παιδικός σταθμός θα μπορεί να φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά. Πιο συγκεκριμένα: - 10 βρέφη - 30 νήπια από 1,5 έως 3,5 ετών - 30 νήπια από 3,5 έως 5,5 ετών. Η προτεινόμενη λύση έχει διαμορφωθεί ώστε η οικοδομή να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής τόσο μορφολογικά (υλικά-χρώματα-ανοίγματα) όσο και σε σχέση με την προσαρμογή της στο ανάγλυφο του εδάφους. Όλα τα αναφερόμενα στις προδιαγραφές (χώροι, δομικά στοιχεία, υλικά σταθερός εξοπλισμός) αναλύονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα του ΤΔΠ.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.300.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.300.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.300.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.300.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

08/10/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αιγάλεω

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αιγάλεω

100 %

2.300.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

70 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030288