ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

5

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

4

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Δ.Ε.Η Η ΩΚΟ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

33.728.147 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή των κύριων και των δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και ιδιωτικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) στις περιοχές Ανθούσα, Γέρακας και Παλλήνη του Δήμου Παλλήνης, οι οποίες σήμερα στερούνται αποχετευτικού δικτύου.


Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

33.728.147 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

33.728.147 €

Πληρωμές

1.389.536 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


33.728.147 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.389.536 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

32.338.611 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

26/06/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 5 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Παλλήνης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Παλλήνης

100 %

33.728.147 €


Κατηγορία παρέμβασης
022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Κωδ. CO19

33500 Ισοδύναμος πληθυσμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5016111