ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β' ΦΑΣΗ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

6

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

5

Άλλα
υποέργα

KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Β’ ΦΑΣΗ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

11.517.500 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Παιανίας.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

11.517.500 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

11.517.500 €

Πληρωμές

9.156.748 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


11.517.500 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

9.156.748 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.360.752 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

30/08/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 6 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Παιανίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Παιανίας

100 %

11.517.500 €


Κατηγορία παρέμβασης
087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Κωδ. CO20

25000 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανάδοχος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5001165