Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

445.756 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορυδαλλού, με στόχο: α) Να βελτιωθεί η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, με αποτέλεσμα την μείωση των ενεργειακών καταναλώσων και συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων. β) Να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και αερίων ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. γ) Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και επισκεψιμότητας των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη στο έργο ενεργειακή αναβάθμιση αφορά τα παρακάτω δημοτικά κτίρια: 1. Πνευματικό Κέντρο (Γρηγορίου Λαμπράκη και Καρυταίνης 4). Πρόκειται για κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Δ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), το οποίο μετά την υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Β. 2. Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης (Μακεδονίας 23 και Πελοποννήσου). Πρόκειται για κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Ε του ΚΕΝΑΚ, το οποίο μετά την υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Β+. 3. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Σολωμού 4-6). Πρόκειται για κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Δ του ΚΕΝΑΚ, το οποίο μετά την υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Β. 4. Κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ξενοφώντος και Πελοπίδα). Πρόκειται για κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Δ του ΚΕΝΑΚ, το οποίο μετά την υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Β+. Όπως συνάγεται από τα προαναφερόμενα, μετά την υλοποίηση του έργου όλα τα εμπλεκόμενα κτίρια θα ανήκουν πλέον τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β του ΚΕΝΑΚ, η οποία αποτελεί και τον στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

445.756 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

445.756 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


445.756 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

445.756 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

06/04/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Κορυδαλλού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Κορυδαλλού

100 %

445.756 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

435000 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

5797 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5053798